Category

Phân tích kỹ thuật
11
BA quy luật nền tảng trong lý thuyết R.Wyckoff Quy luật cung và cầu Quy luật nhân quả Quy luật nỗ lực và kết quả
Read More
11
Biểu đồ chứng khoán Trên đây là một biểu đồ chứng khoán mà mọi người có thể thường bắt gặp nhất, khi đầu tư, phân tích chứng khoán. Khi quan sát chuyển động giá chứng khoán trên thị trường, mọi người đều có thể nhận thấy rằng giá chứng khoán vận động không phải theo...
Read More